เพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 5/2566 ตำแหน่งนักวิชาการคอมปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)
ระบบสมัครงาน
เพิ่มเติม

ประกาศมธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรวงเงินเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ประกาศมธ. เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานข้ามส่วนงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566

เกี่ยวกับเรา
รูปกิจกรรมล่าสุด
คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย (PDPA for University Officers)
คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ชํานาญการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AI Chat & Copilot เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเขียนและสรุปงานสายสนับสนุนวิชาการ (รุ่นที่ 2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AI Chat & Copilot เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเขียนและสรุปงานสายสนับสนุนวิชาการ (รุ่นที่ 1)
คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2567
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ One Page Summary & Infographics และ หัวข้อ การใช้ AI เพื่อช่วยในการเขียน
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (English for Workplace Communication)
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต
คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม 2567